Legion Maryi

Nazwa i pochodzenie

Legion Maryi bierze swą nazwę od legionów rzymskich, gdyż ma być – tak jak one – armią niepokalaną, ale armią Maryi, której sukcesy będą zależały od niezłomnego ducha legionistów. Legion ten ma pomagać Maryi w doprowadzaniu wszystkich dusz do Chrystusa; ma być armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Marię. Założycielem Legionu Maryi był Irlandczyk Frank Duff (1889 – 1980), geniusz apostolatu świeckich, jak określa tę postać kard. Leona Suenens. Legion Maryi powstał w 1921 roku, 44 lata przed ogłoszeniem Soborowego Dekretu o Apostolstwie Świeckich. Mając za cel służbę drugiemu człowiekowi w duchu i z gorliwością Maryi szybko przekroczył granice Irlandii. Obecnie zrzesza ponad 2 mln członków czynnych i kilka milionów członków pomocniczych w wielu krajach świata. W Polsce próby tworzenia grup Legionu Maryi były podejmowane już w 1948 roku. Jednak dopiero na początku lat osiemdziesiątych, na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II, ruch ten wznowił działalność. Istnieje obecnie w wielu diecezjach w Polsce. Główne ośrodki Legionu Maryi to Warszawa, Lublin, Katowice i Zamość.

Istota, cel i system

Legion jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich pod duchowym przewodnictwem kapłana. W tym określeniu są zawarte najważniejsze założenia jego działalności:

 • Członkami Legionu Maryi są ludzie świeccy. Oni w swym życiu, działalności wśród innych świeckich, realizują Chrystusowy nakaz „głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”
 • Celem Legionu Maryi jest uwielbienie Boga i uświęcenie jego członków przez modlitwę i czynną pracę apostolską
 • System Legionu Maryi jest oparty na wewnętrznej dyscyplinie jego członków, rozumiejących stawiane im wymagania
 • Formacja w duchu legionowej świętości służą cotygodniowe spotkania, obejmujące m.in. modlitwę różańcową i naukę opiekuna duchowego. Zalecane jest częste uczestnictwo w Eucharystii i modlitwa brewiarzowa. Coroczne rekolekcje pogłębiają życie wewnętrzne członków Legionu Maryi.

Patronka i wzór pobożności

Patronką Legionu Maryi jest Maryja Niepokalana. Legioniści są zachęceni do praktykowania Prawdziwego Nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny Według wskazań św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Legion opiera się na zawierzeniu Jej pokory, troskliwości i pełnej poświęcenia miłości, a zwłaszcza Jej wiary. Odzwierciedlają to słowa Jana Pawła II, skierowane do legionistów włoskich w 1982 roku:

„Zamiarem waszym jest oddawać usługi każdej osobie, która jest obrazem Chrystusa, w duchu i z troskliwością Maryi”

Legioniści szerzą cześć Maryi Niepokalanej, Pośredniczki Wszelkich Łask. W tym celu posługują się, między innymi, Cudownym Medalikiem Najświętszej Maryi Panny, rozpowszechniając go w różnych środowiskach.

Członkostwo

Członkiem Legionu Maryi może być każdy katolik, prowadzący życie chrześcijańskie, który z miłości do Maryi gotowy jest wypełniać obowiązki wynikające z przynależności do Legionu Maryi. Istnieją dwa rodzaje członkostwa Legionu Maryi:

 • członkowie aktywu służą pomocą kapłanowi w pracy duszpasterskiej, podejmując pracę apostolską przydzieloną im na cotygodniowych zebraniach. Grupa legionowa członków czynnych (tzw. Prezydium) – dorosłych, młodzieży lub dzieci – liczy do 15 osób;
 • członkowie pomocniczy wspomagają Legion codzienną modlitwą. Uczestniczą także w specjalnie d la nich organizowanych comiesięcznych spotkaniach.

Przyrzeczenia

Po trzymiesięcznym okresie próbnym czynni członkowie Legionu Maryi składają uroczyste przyrzeczenie legionowe kierowane do Ducha Świętego, któremu (za przykładem Maryi) legioniści winni są szczególną uległość i posłuszeństwo. Cześć i miłość do Ducha Świętego jest wyraźnie zaznaczona w modlitwach i symbolach Legionu.

Czynna praca apostolska

Czynna praca apostolska legionistów polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi wierzących i niewierzących, niesieniu im wsparcia duchowego oraz podtrzymywaniu i pogłębianiu wiary katolickiej:

 • Odwiedzanie mieszkańców parafii, rozmowy na tematy religijne, wyjaśnianie wątpliwości, ułatwianie kontaktu z kapłanem, wspólna modlitwa;
 • Odwiedzanie ludzi samotnych, starszych i chorych w domach, szpitalach i domach pomocy społecznej;
 • Nauczanie prawd wiary i przygotowanie do sakramentów świętych dzieci i dorosłych (katecheza indywidualna);
 • Rozmowy wyjaśniające prawdy wiary z osobami obojętnymi religijnie i innowiercami;
 • Organizowanie spotkań dyskusyjnych;
 • Pomoc w organizowaniu pracy duszpasterskiej w parafii, np. przygotowanie wizyty duszpasterskiej, odwiedzin chorych z komunią świętą, Intronizacja obrazu Najświętszego Serca Jezusowego w rodzinach, peregrynacja obrazu MB Częstochowskiej; dni chorych;
 • Rozpowszechnianie prasy i książek katolickich wśród parafian, prowadzenie wypożyczalni kaset religijnych;
 • Praca apostolska wśród tzw. „marginesu społecznego”, np. stałe odwiedziny w więzieniach i aresztach śledczych, pomoc bezdomnym;
 • Prowadzenie grup młodzieżowych i dziecięcych w parafii;
 • Werbowanie członków dla Legionu Maryi oraz innych grup parafialnych.

DWUDZIESTOLECIE LEGIONU

W sobotę 4 lutego 2017 r. w 20-lecie powstania Legionu Maryi w parafii pw. św. Jana Nepomucena została odprawiona Msza św. w intencji Ojca św., duchowieństwa, członków Legionu Maryi oraz osób wspierających Legion modlitwą.Podczas Mszy św. została przedstawiona historia powstania Legionu w naszej parafii.

2 lutego 1997 r. powstał w naszej parafii Legion Maryi. Myśl jego założenia zrodziła się podczas pielgrzymki do Lourdes. Do ówczesnego naszego proboszcza ks. Alfreda przybyła siostra Irena z prezydium z Lipin z zapytaniem, czy można założyć Legion Maryi w parafii i przedstawiła istotę oraz zadania tej wspólnoty. Ks. proboszcz wyraził na to zgodę i zobowiązał się wyszukać odpowiednie osoby do pełnienia funkcji prezydenta i członków. W założycielskim spotkaniu Legionu Maryi uczestniczyła siostra Emilia (prezydent Kurii Legionowej).

Po półrocznych cotygodniowych spotkaniach, w których uczestniczyli legioniści z Lipin, i po złożeniu przyrzeczenia, odbyły się wybory prezydenta i zarządu. Pierwszym prezydentem została p. Helena, wiceprezydentem p. Emanuel, sekretarzem p. Jan, a skarbnikiem Aurelia. Funkcję kierownika duchowego objął ks. proboszcz Alfred Szkróbka, po nim ks. proboszcz Jacek Moroń, a od września 2019 r. opiekunem Legionu jest ks. proboszcz Jarosław Oleś.

Początkowo Legion obejmował 8 osób. Z upływem lat skład Legionu się zmieniał; kilku legionistów zmarło, kilka osób z różnych powodów odeszło, przychodzili nowi członkowie, ale zawsze legionistów było co najmniej 10. Obecnie Legion liczy jedenaście osób, a około dwustu pięćdziesięciu auksyliatorów wspiera modlitwą jego działania. Członkowie Legionu modlą się o światło Ducha świętego, opiekę Matki Bożej oraz o rozszerzenie Legionu Maryi w parafii.